ALGEMENE VOORWAARDEN
HANDS ON TAO SHIATSU INSTITUTE

Om alles helder te houden zijn de Algemene Voorwaarden opgesteld.

De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden is Hands On Tao Shiatsu Institute.
Postadres: Klarendalseweg 196, 6822 GJ Arnhem.
Tel. 06-10495821.
E-mail: jaana@handsontao.nl

Cursus betekent hier zowel een privéles, een workshop, een cursus, een training als een (deel)opleiding.
Een Cursist is een deelnemer aan een van de bovenstaande.

Artikel 1. Aanmelding
 1. Aanmelden kan via een online formulier via de website, via de telefoon, via e-mail, per post of tijdens een open les
 2. De Cursist krijgt na aanmelding een bevestiging met een factuur/facturen toegestuurd. Na het betalen van het inschrijfgeld of de hele factuur is de Cursist voorlopig ingeschreven
 3. Plaatsing in een groep gebeurt in de volgorde van inschrijving (betaling)
 4. De Cursist is verplicht om tijdens de aanmelding eventuele gezondheidsklachten, zowel lichamelijk of geestelijk, en medicijn- of middelengebruik te vermelden
 5. Als er naar aanleiding van de aanmeldingsgegevens aanleiding toe is, kan er een intakegesprek volgen. Tijdens dit gesprek wordt overeengekomen of het wel of niet verstandig is om de Cursus te gaan volgen. Als de inschrijving door de Cursist na het gesprek geannuleerd wordt zijn de kosten voor het gesprek €90,-
 6. Wanneer het inschrijfgeld is ontvangen, en het eventuele intakegesprek heeft plaatsgevonden, wordt er in het geval van een aanmelding voor een langere (langer dan 3 dagen) Cursus een Studieovereenkomst opgesteld. Na akkoord gaan met de afspraken in de Studieovereenkomst is de inschrijving definitief
 7. Bij een korte Cursus (max. 3 dagen) wordt geen Studieovereenkomst opgesteld. Dan is de inschrijving definitief vanaf 14 dagen na de bevestiging en het versturen van de factuur/facturen
 8. De aanmeldingstermijn voor een Cursus sluit twee (2) weken voor de aanvangsdatum van de betreffende Cursus
 9. Hands On Tao Shiatsu Institute behoudt zich het recht voor een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren
 10. Als het maximale aantal aanmeldingen voor een Cursus wordt overschreden, ontvangt Cursist hierover bericht en indien mogelijk een uitnodiging voor de eerstvolgende gelijkwaardige Cursus
 11. Er geldt een minimumaantal inschrijvingen om een Cursus door te laten gaan. Wanneer een Cursus, vanwege te geringe belangstelling op de aangekondigde datum niet doorgaat, krijgt Cursist hiervan tijdig bericht
 12. Zonder tegenbericht wordt de inschrijving automatisch door geboekt naar de eerstvolgende gelegenheid waarop de desbetreffende Cursus van start gaat
 13. Eventuele specifieke, individuele afspraken over betaling, aanmelding of annulering die per e-mail bevestigd zijn, gaan vóór deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 2. Annulering en wijziging door de cursist
 1. Annulering door de Cursist is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
 • Er is een bedenktermijn van veertien (14) dagen na inschrijving, dan is annulering kosteloos (dit geldt tot 14 dagen voor aanvang cursus; vanaf 14 dagen voor aanvang cursus is geen restitutie mogelijk, ook niet als het binnen de 14 dagen bedenktermijn valt)
 • Bij annulering na 14 dagen na inschrijving* tot uiterlijk vier (4) weken vóór de eerste lesdag, is alleen het inschrijfgeld verschuldigd
 • Bij annulering vanaf vier (4) weken tot veertien (14) dagen vóór de eerste lesdag is 50% van het cursusgeld verschuldigd
 • Bij annuleren vanaf veertien (14) dagen tot de eerste lesdag of daarna vindt geen restitutie of verrekening van het cursusgeld en inschrijfgeld plaats
 • Een uitzondering is een Shiatsu Intensive met verblijf; dan geldt dat bij annuleren vanaf 12 weken tot de eerste lesdag of daarna vindt geen restitutie en of verrekening van het cursusgeld en inschrijfgeld plaats

*Ook een aanmelding via e mail, een bevestiging van een telefonische aanmelding via email of een aanmelding via een online formulier geldt als inschrijving

 1. Bovenvermelde percentages en bedragen gelden per Cursist per Cursus. Bij schriftelijk aangetoonde overmacht (dit ter beoordeling van Hands On Tao Shiatsu Institute) kan hiervan worden afgeweken
 2. Annulering door Cursist van zijn deelname aan een Cursus is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per e-mail is het tijdstip van ontvangst van de e-mail door Hands On Tao Shiatsu Institute beslissend voor het tijdstip van annulering.
Artikel 3. Annulering en wijziging door Hands On Tao Shiatsu Institute
 1. Hands On Tao Shiatsu Institute behoudt zich het recht voor het tijdstip, data, locatie en plaats van de Cursus te wijzigen. Hands On Tao Shiatsu Institute zal Cursist daarvan tijdig op de hoogte stellen
 2. Bij onvoldoende belangstelling behoudt Hands On Tao Shiatsu Institute zich het recht voor een Cursus te annuleren. In dat geval, maar ook bij overtekening, kunnen gegadigden worden ingeschreven voor een van de andere gelijkwaardige Cursussen
 3. Bij ziekte van de docent of andere calamiteiten behoudt Hands On Tao Shiatsu Institute zich het recht voor een Cursus te annuleren. In dat geval kunnen gegadigden worden ingeschreven voor een van de andere gelijkwaardige Cursussen
 4. Alleen indien plaatsing door Hands On Tao Shiatsu Institute niet mogelijk is, wordt het cursusgeld terugbetaald.
 5. Hands On Tao Shiatsu Institute behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.
Artikel 4. Kosten en facturering
 1. De lesgelden zijn verschuldigd in overeenstemming met de tarieven die gelden op het ogenblik van inschrijving. Hands On Tao Shiatsu Institute zendt hiervoor een factuur. Als de Cursist het verschuldigde lesgeld niet voldoet binnen de termijnen die op de factuur zijn aangegeven, is Hands On Tao Shiatsu Institute gerechtigd de toegang tot de lessen te weigeren zonder dat ingebrekestelling is vereist
 2. De Cursist heeft geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van lesgelden, als hij niet of slechts in beperkte mate gebruik maakt van de Cursus.
Artikel 5. Inhoud cursus
 1. Het programma van een Cursus staat beschreven op de website, in de online pakketten en/of in de lesmap. Hands On Tao Shiatsu Institute behoudt zich het recht voor wijzigingen hierin aan te brengen. Hands On Tao Shiatsu Institute zal Cursist daarvan tijdig op de hoogte stellen.
Artikel 6. Organisatie
 1. De organisatie van alle Cursussen berust bij Hands On Tao Shiatsu Institute
 2. Het cursusmateriaal is deels digitaal. Het papieren cursusmateriaal wordt bij de start van de Cursus uitgereikt, tenzij anders vermeld
 3. De cursusmaterialen worden eigendom van de Cursist. De copyrights blijven bij Hands On Tao Shiatsu Institute
 4. Alle van of namens Hands On Tao Shiatsu Institute in het kader van een Cursus door Cursist verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Cursist of diens organisatie.
Artikel 7. Privacy en geheimhouding
 1. Alles wat Hands On Tao Shiatsu Institute over een Cursist te weten komt is vertrouwelijk en blijft binnen het instituut
 2. Alles wat een Cursist over andere Cursisten, over assistenten, over docenten of over Hands On Tao Shiatsu Insitute te weten komt is vertrouwelijk
 3. Alle informatie die Hands On Tao Shiatsu Institute tijdens de opleidingsperiode verzamelt, wordt vertrouwelijk behandeld en is alleen bedoeld voor de administratie van Hands On Tao Shiatsu Institute
 4. Alle gegevens worden zorgvuldig bewaard, alleen gebruikt voor zaken binnen het instituut.
Artikel 8: Klachtenregeling
 1. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld
 2. Op alle klachten zal binnen 4 weken worden gereageerd
 3. De klachten worden binnen 6 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, krijgt de Cursist daar binnen 6 weken bericht over met toelichting over het uitstel en een indicatie over wanneer er verwacht wordt om uitsluitsel te kunnen geven
 4. Wanneer een klacht niet binnen Hands On Tao Shiatsu Institute tot tevredenheid kan worden afgehandeld kan de Cursist gebruik maken van de klachtenregeling van KTNO (www.ktno.nl/klachtenregeling/)
 5. Het oordeel van KTNO als onafhankelijke derde is voor Hands On Tao Institute bindend; eventuele consequenties worden snel afgehandeld
 6. Alle klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor 1 jaar.

Vraag hier het GRATIS E-BOEK “De 7 pijlers van Tao Style Shiatsu” aan

Wanneer je het eBoek hierboven bestelt krijg je als bonus de tweewekelijkse ShiatsuTips met handige tips en interessante artikelen over shiatsu, stoelmassage en Chinese Geneeswijze.
Je privacy is gewaarborgd, je adres wordt niet doorgegeven.

Februari 2018: Opleiding tot een erkende TAO Shiatsu Therapeut

Op 23 februari start onze opleiding tot TAO Shiatsutherapeut.
Lees in de studigids alles erover: data, programma etc.